Vetenskapliga samtal 11:10

På denna sida kan du läsa om de fyra vetenskapliga samtal som startar 11:10. Du som deltar fysiskt väljer själv vilket samtal du ska delta i. För dig som följer konferensen digitalt kommer endast ett av de samtidiga samtalen att sändas.

Att förebygga oro och ångest hos barn

Oro och ångest går ofta i arv. Föräldrastöd särskilt anpassat till oroliga föräldrars behov kan bryta detta mönster och minska risken för att barnen utvecklar begränsande oro och ångest.

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som verkar öka bland barn och unga. Ångest är den vanligaste problematiken hos barn men är ibland svår att upptäcka, och många barn får därför inte rätt stöd. Barn till föräldrar med ångestproblematik är en särskild riskgrupp. Vi har utvecklat ett föräldrastödsprogram för dessa föräldrar i syfte att främja ett varmt och accepterande föräldraskap, samt att öka barnets självständighet och förmåga att hantera oro och rädsla. Programmet heter Trygga föräldrar – modiga barn och har nyligen utvärderats i en stor randomiserad studie på Karolinska institutet.

Talare: Johan Åhlén, legitimerad psykolog och docent i Folkhälsovetenskap, Karolinska institutet
Språk: Svenska

Distansarbete: Hur påverkar det hälsan?

Distansarbete har i dag blivit ett normalt inslag i arbetslivet. Men mår vi bättre eller sämre av att jobba hemma? Viktiga frågor finns kring distansarbetets hållbarhet och faktorer som kan påverka arbetshälsan bland de anställda.

Under covidpandemin ”kastades” många anställda ut i distansarbete oavsett om de ville eller var förberedda för det. Distansarbetet kunde därför bli både frivilligt och ofrivilligt. I denna föreläsning presenteras två svenska studier som undersökt möjliga samband mellan omfattning av distansarbete, dess grad av frivillighet, och självrapporterad utmattning och välbefinnande. Forskarna har också mätt hjärtfrekvensvariabiliteten hos nästan 300 arbetstagare under tre dygn vid arbete, fritid och sömn. Vi diskuterar också resultatens betydelse för distansarbete i dag.

Titel: Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle och Karolinska Institutet
Språk: Svenska

Life-Course Approach in Women’s Health: A Showcase on Mental Well-being

Though similar in many respects, crucial biological differences between women and men lead to distinct health disparities, notably in mental health. This talk adopts a life-course approach to explore mental health challenges and solutions for women from adolescence to menopause and beyond.

This presentation adopts a holistic view on women’s health, emphasizing mental health from a life-course perspective. It scrutinizes the prevalence, causative factors, and consequences of mental health issues in women, highlighting critical stages such as adolescence, pregnancy, and menopause. By integrating recent research findings, it discusses innovative strategies for prevention, diagnosis, and management. It aims to shed light on the necessity for tailored mental health care, advocating for comprehensive support systems that addresses the distinct needs at each life phase.

Talare: Donghao Lu, Associate Professor of Epidemiology, Karolinska Institutet
Språk: Engelska

Effekten av att ersätta ett fängelsestraff med fotboja

Personer som är dömda till fängelse kan ansöka om att få sitt straff omvandlat till fotboja i hemmet. Med hjälp av svenska registerdata visar vi vilken effekt fotboja har på en individs arbetsmarknadsanknytning, hälsa och brottslighet.

Syftet med att låta fängelsedömda avtjäna sitt straff med fotboja är att det kan fungera mer rehabiliterande än ett fängelsestraff. Men hur ser det ut i praktiken? Vilka svårigheter finns generellt med att utvärdera effekterna av brottsbekämpande och rehabiliterande insatser?

Genom att använda ett naturligt experiment och svenska registerdata kan vi visa att fotboja har potential att stärka individers arbetsmarknadsanknytning och minska återfallsrisken. Resultatet kan ha viktiga implikationer för Kriminalvården som för närvarande brottas med stora problem med överbeläggning och ordningsstörningar.

Talare: Enes Al Weswasi, doktorand vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.
Språk: Svenska