Våld mot kvinnor – en folkhälsofråga. Hur klarar sjukvården utmaningen?

Våld mot kvinnor definieras allt oftare som ett folkhälsoproblem. Det ställer nya krav på hälso-och sjukvårdens omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Vi fokuserar på den offentliga vården i Sverige.

Hälso- och sjukvården, och särskilt primärvården, är ofta den första, och kanske den enda instans dit våldsutsatta kvinnor vänder sig, vilket innebär att hälsoprofessionernas kompetens och förhållningssätt kring frågan sätts i fokus. Mot bakgrund av att våldet har starka samband med ohälsa och numera formuleras som ett folkhälsoproblem, riktar vi således in oss på primärvårdens professioner där vi intervjuat sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, barnmorskor, psykologer och kuratorer, samt verksamhetschefer vid hälsocentraler runt om i landet. Vi ställer alltså frågan: Hur klarar hälso-och sjukvården en sådan utmaning? Vi granskar möjligheter och svårigheter i det dagliga arbetet med att kunna upptäcka och ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor. Vi har också undersökt vilken förståelse av våld mot kvinnor som ligger till grund för hur arbetet utformas i hälso- och sjukvården, samt på mer detaljerad nivå hur professionernas arbete inom primärvården styrs regionalt och nationellt.


Talare

Ann Öhman, Professor, Centrum för genusstudier, Umeå universitet

Kerstin Edin, Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet


Arrangör

Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet

Logotyp Umeå universitet

 

Tid

27 mars 11:40

Språk

Svenska