Stressmekanismer i kroppen och hjärnan

Långvarig stress är förknippad med viss överrisk för framtida ohälsa. Vilka mekanismer kan ligga bakom sådana samband och hur påverkas hjärnan av långvarig stressbelastning?

Ofta har hormonet kortisol föreslagits som en mekanism som kopplar stressbelastning till ohälsa över tid, men stödet för en sådan orsakskoppling är inte så starkt. Finns det andra system som kan länka stress och ohälsa till varandra? Är objektiva mått bättre än subjektiva? Och hur reagerar hjärnan på belastning?


Talare

Mats Lekander, professor, Stockholms universitet och Karolinska Institutet


Arrangör

Stockholm Stress Center, ett Forte-finansierat excellenscentrum för arbete, stress och hälsa vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet

Läs mer om Stockholm Stress Center »

Logotyp Stockholms Stress Center

Tid

27 mars 11:40

Språk

Svenska