Professionsmedverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt

Om professioner involveras i forskning om åldrande och hälsa kan ny kunskap lättare implementeras i praktiken. Hur kan de involveras på ett framgångsrikt sätt? Det studerade vi utifrån projektet Preventiva Hembesök till Seniorer.

Det kan ta flera år innan ny forskning används i praxis vilket medför att många inte får vård eller förebyggande insatser enligt de senaste forskningsrönen. Om professioner involveras i forskningsprocessen kan kunskapen som erhålls bli mer relevant och lättare att implementera i det dagliga arbetet. Vi vill öka förståelsen om hur professioner på bästa sätt kan involveras i forskning och kring vad detta kan bidra med. Vi valde därför att studera hur professioner från vård- och omsorgsverksamheter upplevde att medverka i forsknings- och utvecklingsprojektet Pre-H som samordnas av Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad. Professionerna kommer från sju kommuner i Skåne och är med i utvecklingen och implementering av en evidensbaserad modell för förebyggande hembesök. Vår studie ledde till en teoretisk modell som beskriver professioners erfarenheter av att medverka i forskning.


Talare

Christine Etzerodt Laustsen, doktorand, Lunds universitet och Högskolan Kristianstad

Pia Petersson, dr. med. vet., Högskolan Kristianstad

Albert Westergren, professor, Lunds universitet och Högskolan Kristianstad


Arrangör

Högskolan Kristianstad och Lunds universitet för det Forte-finansierade projektet UserAge (Understanding User Participation in Research on Ageing and Health). Ett projekt som genomförs i samverkan mellan Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Läs mer om UserAge på med.lu.se »

Logotyp Högskolan KristianstadLogotyp Lunds UniversitetLogotyp Göteborgs UniversitetLogotyp Linnéuniversitetet

Tid

27 mars 11:00

Språk

Svenska