Hur påverkar samhällets normer unga hbtq-personers livsvillkor?

Unga hbtq-personer har ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa. Vad säger forskningen om vilka faktorer och mekanismer på samhälls-, grupp- och individnivå som påverkar hälsan hos unga hbtq-personer?

Trots att Sverige är ett relativt öppet och tolerant land där hbtq-personer har ett jämförelsevis starkt rättsligt skydd, så visar studier att hbtq-personer löper större risk att drabbas av psykiska och stressrelaterade besvär än heterosexuella och de som inte har erfarenhet av att vara transperson. Den ökade risken för nedsatt fysisk och psykisk hälsa och självmord bland hbtq-personer jämfört med heterosexuella börjar tidigt i livet. Det finns i dag ett växande forskningsstöd för att den gemensamma orsaken till dessa skillnader ligger i den specifika utsatthet för stress kopplad till stigma (även kallad minoritetsstress) som hbtq-personer exponeras för. Exempel på denna typ av stress är utsatthet för diskriminering, våld, stress kring att inte vara öppen med sin sexuella identitet eller könsidentitet, förväntningar av att bli avvisad på grund av sin sexuella identitet eller könsidentitet och social isolering.


Talare

Richard Bränström, docent, Karolinska institutet


Arrangör

Karolinska Institutet

Logotyp Karolinska Institutet

Tid

26 mars 14:05

Språk

Svenska