Hälsoekonomiska modeller som beslutsstöd för sociala investeringar

Sociala investeringar ger både ekonomiska och sociala vinster av insatser på lång sikt. Inna Feldman presenterar två hälsoekonomiska modeller som kan hjälpa till att prioritera hållbara investeringar i hälsa och välbefinnande.

Den första modellen är ett evidensbaserat beslutsstöd för prioritering av tidiga insatser för barn och ungdomar. Syftet är att förbättra deras psykiska hälsa och välbefinnande, genom att förse beslutfattare med ett redskap som stödjer prioritering mellan tidiga sociala insatser. Modellen utgår från ett samhällsperspektiv och visar långsiktiga jämförelser och prognoser för olika insatser med hänsyn till både effekt och kostnad på kort, mellanlång, och lång sikt.

 Den andra modellen är en hälsokalkylator som skattar de samhällsekonomiska vinsterna av en positiv utveckling av levnadsvanor i befolkningen. Den kan ge en uppfattning om de hälsoekonomiska effekterna av förebyggande arbete för olika beslutsnivåer. Hälsokalkylatorn skattar förändringar i framtida sjuklighet och relaterade samhällskostnader utifrån positiv och negativ utveckling av hälsorelaterade levnadsvanor i befolkningen, såsom daglig rökning, fysisk inaktivitet, alkoholberoende och kraftig övervikt.


Talare

Inna Feldman, docent i hälsoekonomi, forskningsgrupp CHAP, Uppsala universitet


Arrangör

Forskningsgrupp CHAP, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Logotyp CHAP

 

Tid

27 mars 11:40

Språk

Svenska